Regulamin serwisu

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://electroclinic.pl/ prowadzony przez spółkę działającą pod firmą Prosid Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, udostępniony jest na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Serwisu.

Dane kontaktowe Usługodawcy:

– telefon: + 48 511 24 24 27,

– poczta elektroniczna: biuro@electroclinic.pl.

§1. Definicje

 

 1. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://electroclinic.pl/.
 2. Usługodawca – Prosid Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000826440, NIP: 7010968876, REGON: 385475762, kapitał zakładowy 5.000 zł.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną korzystająca z Serwisu oraz Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 4. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 5. Usługa serwisowa – serwis sprzętu elektronicznego świadczony przez Usługodawcę.
 6. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o usługach Usługodawcy bądź jego partnerów biznesowych lub innych materiałów o treści informacyjnej bądź marketingowej.

§2. Postanowienia ogólne

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Serwisu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Serwisu. Usługodawca może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę.
 7. Korzystanie z Serwisu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 8. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
 9. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
 10. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Serwisie treści (w tym artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów),
 11. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§3. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie polegają w szczególności na:
 2. umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Serwisu, w tym do informacji zamieszczonych na stronach Serwisu oraz do wyświetlania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika,
 3. przesyłaniu na adres e-mail Użytkownika cyklicznych informacji o promocjach, usługach bądź innych materiałów informacyjnych w formie „Newslettera”,
 4. umożliwieniu Użytkownikowi rezerwacji wizyty w punkcie serwisowym Usługodawcy,
 5. umożliwieniu Użytkownikowi zamówienia kuriera w celu dostarczenia urządzenia do punktu serwisowego Usługodawcy,
 6. umożliwieniu Użytkownikowi zakupu Usługi serwisowej.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
 8. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 9. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
 10. dostęp do poczty elektronicznej.
 11. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.
 12. Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne nieodpłatnie, chyba że co innego wynika z charakteru usługi lub odrębnie zawartej z Użytkownikiem umowy.

§4. Rezerwacja wizyty w punkcie serwisowym

 

 1. Użytkownik dokonuje rezerwacji wizyty w punkcie stacjonarnym za pomocą funkcjonalności dostępnej na stornie Serwisu https://electroclinic.pl/zarezerwuj-wizyte/.
 2. W celu rezerwacji Użytkownik dokonuje wyboru preferowanej daty wizyty oraz godziny zgodnie z dostępnymi w kalendarzu Usługodawcy, wypełnia formularz rezerwacji wypełniając w nim co najmniej pola oznaczone gwiazdką (*) oraz wskazuje adres wybranego  punktu serwisowego. Użytkownik zatwierdza wypełniony formularz poprzez wybór opcji „Rezerwuj wizytę”.
 3. Użytkownik może dokonać rezerwacji z pominięciem formularza rezerwacji poprzez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy.
 4. Usługodawca przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomość zawierającą potwierdzenie rezerwacji.
 5. Użytkownik uprawniony jest do zmiany lub anulowania rezerwacji. W celu zmiany lub anulowania rezerwacji kontaktuje się telefonicznie bądź drogą elektroniczną z Usługodawcą.

§5. Zamówienie bezpłatnego kuriera

 

 1. Użytkownik w celu zlecenia Usługodawcy przeprowadzenia ekspertyzy i naprawy urządzenia może za pośrednictwem Serwisu zamówić na koszt Usługodawcy kuriera w celu dostarczenia urządzenia do punktu serwisowego Usługodawcy.
 2. Możliwość zamówienia bezpłatnego kuriera jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników posiadających status konsumenta.
 3. Użytkownik w celu zamówienia kuriera wypełnia formularz dostępny w Serwisie https://electroclinic.pl/zamow-kuriera/. Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia co najmniej pól obowiązkowych oznaczonych gwiazdką (*).
 4. Usługodawca po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza zleca firmie kurierskiej odbiór urządzenia od Użytkownika. O terminie odbioru urządzenia Użytkownik jest powiadamiany drogą elektroniczną.
 5. Usługodawca po otrzymaniu urządzenia przeprowadza ekspertyzę w celu ustalenia jego usterek. Po wykonaniu ekspertyzy Usługodawca przekazuje na adres poczty elektronicznej Użytkownika informację o wyniku ekspertyzy, koszcie oraz terminie naprawy urządzenia.
 6. Użytkownik może nie wyrazić zgody na naprawę. W takiej sytuacji urządzenie jest zwracane do Użytkownika, który zostaje obciążany opłatą w wysokości 50 zł brutto za przeprowadzoną ekspertyzę.
 7. Użytkownik nie jest obciążany opłatą, o której mowa w ust. 6 w przypadku wyrażenia zgody na naprawę urządzenia przez Usługodawcę.

§6. Zamówienie Usługi serwisowej

 

 1. Użytkownik za pomocą Serwisu może zamówić i opłacić Usługę serwisową.
 2. W celu zamówienia Usługi serwisowej Użytkownik dokonuje wyboru urządzenia oraz wskazania żądanego zakresu usługi spośród dostępnych w Serwisie (dodanie usługi do „koszyka”).
 3. Po dokonaniu wyboru Usługi serwisowej Użytkownik wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim co najmniej pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) oraz potwierdza zamówienie za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty za zamówioną Usługę serwisową w formie przedpłaty zgodnie z dostępnymi metodami płatności.
 5. Umowa o świadczenie Usługi serwisowej zawierana jest z chwilą otrzymania przez Usługodawcę pełnej płatności za usługę.
 6. Użytkownik dostarcza urządzenie na własny koszt to jednego z punktów serwisowych Usługodawcy.
 7. W przypadku gdy stan urządzenia wymaga przeprowadzenia dodatkowych napraw przekraczających zakres Usługi serwisowej zamówionej przez Użytkownika, Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia kosztów dodatkowej naprawy. W przypadku braku zgody Użytkownika na przeprowadzenie dodatkowej naprawy, Usługodawca przeprowadza naprawę wyłącznie w zakresie Usługi serwisowej opłaconej przez Użytkownika.

§7. Metody płatności

 

 1. Usługodawca udostępnia w Serwisie następujące metody płatności:
 2. w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Paynow, którego administratorem jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Klient dokonuje płatności zgodnie z regulaminem systemu płatności Paynow),
 3. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy.
 4. Za moment dokonania płatności przyjmuje się poprawną autoryzację transakcji przez operatora systemu płatności elektronicznych lub zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Usługodawcy (w przypadku przelewu tradycyjnego).

§8. Odpowiedzialność

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na stronach Serwisu i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca nie odpowiada za utratę zawartości urządzenia w przypadku przeprowadzania Usługi serwisowej. Użytkownik przed oddaniem urządzenia do punktu serwisowego zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie kopii danych znajdujących się na urządzenia oraz do odblokowania urządzenia (dezaktywacja zabezpieczeń).
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 4. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcę, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Usługodawcy zostaje ograniczona do minimalnych granic odpowiedzialności dopuszczonych i określonych prawem właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy lub według miejsca pobytu Użytkownika bądź też wynikających z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

§9. Odstąpienie od umowy

 

 1. Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań. Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 3. W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. w przypadku świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

§10. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Serwisu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@electroclinic.pl.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§11. Własność intelektualna

Wszelkie treści zamieszczone na Serwisu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcę. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcę, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

§12. Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na Serwisu na co najmniej 14 dni przed wejście w życie zmian w Regulaminie.
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Serwisu lub wybranych funkcjonalności Serwisu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcę związanych z działaniem Serwisu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Usługodawcę, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2020 r.