Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług serwisowych przez Prosid Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa (zwaną dalej Serwisem).
§1. Przyjęcie sprzętu do naprawy
1. Warunkiem świadczenia usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zlecenia serwisowego. Zlecenie serwisowe może zostać złożone w punkcie serwisowym lub drogą elektroniczną (e-mail lub za pośrednictwem strony internetowej Serwisu).
2. Klient dostarcza sprzęt do punktu serwisowego na własny koszt, chyba że inaczej ustalono z Serwisem. Klient dostarcza sprzęt osobiście lub po uprzednim zleceniu serwisowym za pośrednictwem firm kurierskich.
3. Usługi serwisowe w ramach reklamacji lub gwarancji rozpatrywane są po okazaniu dowodu sprzedaży oraz karty gwarancyjnej dołączonej do sprzętu po wykonaniu usługi serwisowej.
4. Sprzęt dostarczany do punktu serwisowego za pośrednictwem firmy kurierskiej powinien być odpowiednio zabezpieczony. Serwis nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu powstałe w trakcie transportu i wynikającego z nieprawidłowego zabezpieczenia.
5. Klient przed oddaniem sprzętu zobowiązany jest do wykonania kopii  zapasowej danych przechowywanych w pamięci urządzenia oraz dezaktywacji zabezpieczeń urządzenia.
W przypadku braku dezaktywacji zabezpieczeń Klient jest zobowiązany do podania danych umożliwiających dostęp do urządzenia.
6. Klient powinien dołączyć do sprzętu wyposażenie dodatkowe.
§2. Naprawa sprzętu
1. Serwis przyjmując sprzęt do naprawy związany jest zakresem usterek zgłoszonych przez klienta w zleceniu serwisowym.
2. Wycena kosztów naprawy oraz diagnostyka sprzętu dostarczonego do punktu serwisowego są bezpłatne o ile klient zdecyduje się na naprawę sprzętu. W przypadku rezygnacji przez klienta z naprawy sprzętu, Serwis uprawniony jest do obciążenia klienta opłatą w wysokości 50 zł brutto tytułem diagnostyki sprzętu.
3. Informacje o koszcie oraz przewidywanym czasie naprawy przekazywane są klientowi niezwłocznie po wykonaniu przez Serwis diagnostyki sprzętu.
4. W przypadku ujawnienia dalszych usterek (nieobjętych zleceniem serwisowym), Serwis kontaktuje z się z klientem w celu ustalenia dalszego trybu postepowania (tj. usunięcie ujawnionych dalszych usterek, naprawa wyłącznie usterek objętych zleceniem serwisowym, całkowita rezygnacja przez klienta z naprawy sprzętu) oraz kosztu dodatkowej naprawy.
5. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi serwisowej w przypadku, gdy:
a) naprawa sprzętu nie jest możliwa lub jej przeprowadzenie może skutkować
uszkodzeniem sprzętu,
b) brak części zamiennych umożliwiających naprawę,
c) sprzęt posiada aktywne zabezpieczenia a klient nie wskazał danych dostępowychdo urządzenia co uniemożliwia prawidłową diagnostykę sprzętu lub wykonanie jego naprawy.
6. O fakcie dokonania naprawy Serwis informuje klienta telefonicznie lub drogą elektroniczną. Klient zobowiązany jest do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od momentu otrzymania informacji o zakończeniu naprawy.
7. W przypadku braku odbioru sprzętu w terminie, o którym mowa w ust. 6 Serwis obciąża klienta opłatą w wysokości 10 zł brutto za każdy dzień zwłoki tytułem wynagrodzenia za bezumowne przechowywanie sprzętu.
8. Sprzęt może odebrać klient osobiście lub osoba trzecia posiadająca pisemne
upoważnienie do odbioru sprzętu.
§3. Wyłączenie odpowiedzialności Serwisu
1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
a) utratę danych znajdujących się w pamięci urządzenia,
b) za wady i uszkodzenia sprzętu wykryte w trakcie diagnostyki lub naprawy,
c) uszkodzenia sprzętu powstałe w trakcie naprawy o ile klient został poinformowany i zaakceptował okoliczność, iż proces naprawczy może skutkować powstaniem dalszych usterek,
d) uszkodzenia sprzętu powstałe podczas dostawy sprzętu do punktu serwisowego lub do klienta,
e) za zagubienie akcesoriów pozostawionych w sprzęcie, a nie zgłoszonych w
momencie oddawania sprzętu do naprawy,
f) za legalność oprogramowania zainstalowanego lub przechowywanego na
urządzeniu przez klienta.
2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż naprawa ze względu na różnice w procesie technologicznym stosowanym przez producenta sprzętu, a procesem naprawy przeprowadzonym w Serwisie nie gwarantuje przywrócenia wodoszczelności urządzenia.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za brak wodoszczelności urządzenia po
przeprowadzonej naprawie.
§4. Gwarancja
1. Serwis udziela gwarancję na przeprowadzoną naprawę na okres wskazany w karcie naprawy lub karcie gwarancyjnej.
2. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w karcie naprawy oznaczone jako wykonane przez Serwis.
3. Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych,
b) uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją
użytkowania lub karty naprawy, instalacji, przechowywania czy konserwacji sprzętu oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy klienta,
c) przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie),
d) części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych lub
uszkodzenia plomb gwarancyjnych,
e) części, których naprawę podjęły osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody lub polecenia Serwisu.
4. Sprzęt w ramach gwarancji klient dostarcza na własny koszt do punktu serwisowego.
5. Warunkiem uznania reklamacji są nienaruszone plomby gwarancyjne.
6. Czas naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni roboczych od chwili dostarczenia do punktu serwisowego. Czas ten może ulec zmianie na skutek zmiennej dostępności części jako przyczyna niezależna.
§5. Administrator danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych klientów jest Prosid Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem              ul. Tytusa Chałubińskiego 8,
00-613 Warszawa.
2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych klientów dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://electroclinic.pl/ oraz w punkcie serwisowym.